Πλήρης τίτλος
Αφήστε το κενό σε περίπτωση δεν υπάρχει διακριτικός τίτλος
Αριθμός ΑΓΕΜΚΟ, Α.Φ.Μ.
Σε συνέχεια της αποστολής στοιχείων, ο αιτών /η Αιτούσα την εγγραφή, θα πρέπει να αποστείλει με email την απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Φορέα που εκπροσωπεί, στην οποία να αναφέρει πως είναι εξουσιοδοτημένος/η να καταθέσει αίτηση εγγραφής στη "Δυναμική Ένωση" φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και ότι ο φορέας επιθυμεί τη συμμετοχή στη Δυναμική Ένωση"