Αναβίωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγράφησαν αυτοδίκαια

[spacer height=”20px”]

Αναβίωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγράφησαν αυτοδίκαια
Αριθμ. 11886/514 (ΦΕΚ Β’ 842/30-03-2016)
AΠΟΦΑΣΗ ΤΗς ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[spacer height=”10px”]
1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.), που συστάθηκαν βάσει του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/ Α΄) και διαγράφηκαν αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012) «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/11.4.2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1360/ Β΄/25/4/2012), δύνανται να αναβιώσουν, εφόσον καταθέσουν σχετικό αίτημα εντός ενενήντα 90 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
2. Η αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος ασκείται με την κατάθεση Αίτησης Αναβίωσης στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.
4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) και οφείλει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει την αναβίωση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και ορίζει τη Διοικούσα Επιτροπή καθώς και τα οριζόμενα στην με αρ. 2.2250/οικ.
4.105/2.2.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 221/Β΄/9/2/2012) προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή.
3. Το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 εκδίδει βεβαίωση αναβίωσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, διατηρώντας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Α.Μ.Κ.Ε.) που είχε πριν την αυτοδίκαιη διαγραφή.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.[spacer height=”10px”]
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ