Ανακοίνωση έναρξης συνεργασίας – Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες»

Απρίλιος 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΚΕ.ΜΕ ευαισθητοποιημένο και σε πλήρη συνέπεια με τα “πιστεύω” και τις πεποιθήσεις της επιστημονικής ομάδας του, εγκαινιάζει συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) «Νέοι Ορίζοντες», αναθέτοντάς της την καθαριότητα των χώρων του.

Το ΚΕΜΕ δραστηριοποιείται στην επιστημονική μελέτη, έρευνα και δημόσια προβολή θεμάτων εγκληματολογίας. Σκοπός του κέντρου είναι η επεξεργασία προτάσεων και η διατύπωση απόψεων για θέματα που σχετίζονται με την εγκληματολογία και την αντεγκληματική πολιτική.

Η παροχή επιστημονικής συνδρομής προς πολιτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας σε θέματα που ανάγονται στην εγκληματολογία. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.
Για την πραγματοποίηση του σκοπού το ΚΕ.Μ.Ε. διοργανώνει εκδηλώσεις όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις κ.λπ.

Προγραμματίζει, καταρτίζει και δημοσιεύει μελέτες ή δημοσιεύει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα πορίσματα των συνεδρίων, συζητήσεων και ερευνητικών μελετών του. Εκφράζει δημόσια τις θέσεις του για επίκαιρα ζητήματα που άπτονται του εγκληματικού φαινομένου. Συστήνει ειδικές ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από μέλη της ή εξωτερικούς συνεργάτες.

Διοργανώνει ή συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, επικοινωνώντας ή συνεργαζόμενο με σωματεία ή Ενώσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Ενθαρρύνει και προωθεί τη συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών προσεγγίσεων με άλλους φορείς, ή Κέντρα ή Ενώσεις.

Και οι δύο φορείς από κοινού, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης αναλαμβάνουν επιπλέον και το καθήκον εξωτερίκευσης της συνεργασίας τους και προώθησης του κοινωνικά επωφελούς έργου των δύο και δεσμεύονται να πράξουν κάθε τι δυνατό προκειμένου να επεκταθεί η συνεργασία τους και σε άλλα δόκιμα πεδία, όπως, ενδεικτικά, σε σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων, συμμετοχή μελών τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και στην προώθηση της δικτύωσης με κοινωνικά ευαισθητοποιημένους Φορείς.