ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ένωση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με την επωνυμία Ένωση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και το διακριτικό τίτλο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις» και του Ν.1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις (Α’ 196) » όπως ισχύουν σήμερα.

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Ένωση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με περιορισμένη ευθύνη των μελών της, και αποκτά τη νομική προσωπικότητα μετά την κατά το νόμο δημοσίευσή της σύστασής της.

3. Για τη σύσταση Ένωσης, είναι απαραίτητη η προηγούμενη απόφαση των γενικών συνελεύσεων, καθώς και η έγκριση και υπογραφή του καταστατικού της, από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που επιθυμούν τη σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 2ο Έδρα

1. Έδρα της Ένωσης ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εκάστοτε διεύθυνση της Ένωσης μπορεί να τροποποιείται χωρίς να είναι αναγκαία η τροποποίηση του καταστατικού .

ΑΡΘΡΟ 3ο Σκοπός

Ο σκοπός της Ένωσης είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου 4430/2016 για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και του νόμου 1667/86 για τους Αστικούς  Συνεταιρισμούς, και εκφράζεται με την δημιουργία υποστηρικτικής δομής για την προαγωγή, συντονισμό και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της και την ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ειδικότερα ο σκοπός της εξειδικεύεται στην:

Α. Ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος, δημιουργίας υποδομών και θεσμικών εργαλείων, που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή όσων και οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται και εντάσσονται θεσμικά και νομικά σε αυτήν.

Β. Εκπροσώπηση, βοήθεια και προστασία των μελών της και παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring, coaching,), τεχνικής και νομικής βοήθειας σε υφιστάμενους και ιδρυόμενους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Γ. Δικτύωση περαιτέρω των Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας πανελλαδικής ένωσης, κοινοπραξιών ή θερμοκοιτίδων, για τη διάδοση γνώσεων, το συντονισμό δράσεων, την ενδυνάμωση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, την ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας.

Δ. Προαγωγή και διάδοση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας που αναπτύσσουν τα μέλη της και διάχυση πρακτικών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ε. Ανάδειξη και αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα, σε δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και γενικά όλων των βασικών συστατικών στοιχείων που συγκροτούν το πλαίσιο αρχών και επιδιώξεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο νόμο 4430, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016, είτε με ίδια μέσα, είτε με τη δημιουργία συμπράξεων.

ΣΤ. Σύναψη διακρατικών  συνεργασιών με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Ενώσεις για την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.

2. Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

Α) Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων ή άλλων συναφών ενεργειών, με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εμπέδωση των αρχών της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Β) Σύμπραξη της Ένωσης με άλλους φορείς, όπως το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού, άλλες Ενώσεις ή Δίκτυα συνεταιρισμών, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εθελοντικές οργανώσεις και άλλους κοινωνικούς φορείς και νομικά πρόσωπα.

Γ) Συντονισμό και συμβουλευτική υποστήριξη σε τοπικές συνέργειες φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του άρθρου 7 ν.4430/2016. 

Δ) Συγκρότηση ειδικών μελετητικών και ερευνητικών ομάδων και ομάδων εργασίας.

Ε) Δημιουργία και διαχείριση βάσης  δεδομένων γνώσης και διάδοσης τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Στ) Παραγωγή και έκδοση πάσης φύσεως έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων, σχετικών με τους σκοπούς της Ένωσης και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

4. Για την υλοποίηση του σκοπού και των στόχων της, η Ένωση, μέσα στο προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο, μπορεί:

3.1. Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες,

3.2. Να οργανώνει συνέδρια,

3.3. Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.

3.4. Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας,  τεχνολογίας και πληροφοριών, που να ενισχύουν την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, και την αποτελεσματικότητα τους.

3.5. Να επιμελείται την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων, εικαστικών, Ολυμπιακής Παιδείας και κάθε δράσης δυναμένης να προάγει τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού.

3.6. Να προωθεί την έρευνα, πρωτογενή και εφαρμοσμένη και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

3.7. Να προωθεί την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων μεταξύ των μελλών της

3.8. Να επιδιώκει την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων της.

4. Οι όποιες δράσεις που έχουν σαν στόχο να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης, θα υλοποιούνται από φορείς που ανήκουν στην ένωση, ή που θα συνάπτουν κατάλληλες συμβάσεις ή σύμφωνα συνεργασίας με αυτήν, τα οποία θα προσδιορίζουν και θα επιβάλουν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και εγγυητικών ρητρών

5. Οι παροχές της Ένωσης προς τα μέλη της ή άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχονται με τρόπο που θα υλοποιεί και θα επιβεβαιώνει τις αρχές της Αλληλεγγύης και της Συνεργασίας, με την εξεύρεση των κατάλληλων μεθόδων και λύσεων κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 4ο Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Ένωσης Η διάρκεια της Ένωσης είναι απεριόριστη, εφόσον δεν καταγγελθεί από τα μέλη, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

2. Η διάρκεια αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο σχετικό βιβλίο του οικείου Ειρηνοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄ ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο Μέλη

1. Μέλη της Ένωσης αποτελούν οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν, μετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους, οι οποίοι εκπροσωπούνται, είτε από τους Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών, είτε από τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων, είτε από τους Διαχειριστές τους, είτε από οποιοδήποτε μέλος τους προτείνεται από αυτά και έχει την νόμιμη προς τούτο εξουσιοδότηση.

2. Μέλος μπορεί να καταστεί κάθε Νομικό Πρόσωπο που υπάγεται νομοθετικά στους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 3 και 9 του Ν.4430/2016, έχει εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και αποδέχεται τις αρχές και τους σκοπούς της Ένωσης.

3. Για την έγγραφή κάθε υποψήφιου μέλους απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιου της Ένωσης και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης, με βάση τα κριτήρια της προηγουμένης παραγράφου και το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την υποβολή του. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης αποδοχής από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν απορριφθεί από την Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγραφή μέλους

1. Για την εγγραφή μέλους στην Ένωση, μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φορέα προς το Δ.Σ της Ένωσης, το οποίο εξετάζει την τυπική εκπλήρωση των προϋποθέσεων υποψηφίου μέλους, και αποφαίνεται σχετικά στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του.

2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα.

3. Η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης αποκτάται από τον χρόνο λήψης της θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αποδοχή της αίτησης, ή από την απόφαση της Γ.Σ, αν υπήρχε αρνητική εισήγηση του Δ.Σ.

4. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, και η ανάδειξή τους στα όργανα, μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή της έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση.

5. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η Ένωση θα τηρεί Μητρώο Μελών, στο οποίο θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των ιδρυτικών μελών και κάθε εισερχόμενου νέου μέλους, ήτοι επωνυμία, νομική μορφή, αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο., κ.λ.π.), ΑΦΜ, περιοχή έδρας, τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, ιστότοπο, ημερομηνία εγγραφής και τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να ενημερώνεται καθένα (fax, e-mail, sms, κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 7ο Αποχώρηση και διαγραφή μέλους

1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποχωρήσει από την Ένωση ελεύθερα, με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους, χωρίς να απαιτήσει οτιδήποτε πέραν της εισφοράς του και χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία της. Υποχρεούται να καταβάλει τυχόν οφειλόμενες μέχρι την ημέρα της υποβολής της αίτησής του τακτικές ή έκτακτες εισφορές. Η αίτηση διαγραφής γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή. Σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία σε βάρος του αιτούντα για πειθαρχικό αδίκημα, η αίτηση γίνεται δεκτή μετά την εκδίκαση της καταγγελίας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διαγράφει εταίρους, οι οποίοι, είτε απώλεσαν την ιδιότητα του φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, είτε αποδεδειγμένα δρουν ενάντια στους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης, είτε δημιουργούν προσκόμματα στη λειτουργία της. Η διαγραφή μέλους, γίνεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών της, καταχωρείται στα πρακτικά της και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη. Μέλος της Ένωσης διαγράφεται στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν.4430/2016, όπως ισχύει.

3. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου.

4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.

5. Σε περίπτωση, καταγγελίας μέλους, η πτωχεύσεως, η διαγραφής του, η Ένωση συνεχίζει μεταξύ των υπολοίπων.

ΑΡΘΡΟ 8ο Υποχρεώσεις μελών

1. Τα μέλη της Ένωσης έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία της Ένωσης, και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά της.

β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του  Διοικητικού Συμβουλίου και να προστατεύουν τα συμφέροντά της.

ΑΡΘΡΟ 9ο Δικαιώματα μελών

1. Τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Ένωσης και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων της Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 10ο Κεφάλαιο -Πόροι -Περιουσία

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Ένωσης θα σχηματιστεί από τις ισόποσες εισφορές εγγραφής των ιδρυτικών μελών. Η εισφορά κάθε εταίρου καθορίζεται σε 50 ευρώ (€ 50)

2. Το κεφάλαιο της Ένωσης δεν διανέμεται, αλλά διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

3. Οι πόροι της Ένωσης θα προέρχονται από: α) Ετήσιες τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών, β) Δωρεές ή χορηγίες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών και ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) Περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά από τη λειτουργία της, ε) Επιχορηγήσεις διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, στ) Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ζ) Κληροδοσίες, έσοδα από τυχόν αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της, η) Διάφορες εκδηλώσεις και εκδόσεις (έντυπες ή ψηφιακές) και θ) Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της και την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

4. Οι δωρεές και επιχορηγήσεις θα είναι επώνυμες και η αποδοχή τους θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη συμμετέχουν στην Ένωση με ετήσια οικονομική συνδρομή, το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (€50) και το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Τυχόν αποκτώμενα δικαιώματα κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Ένωσης ανήκουν σε αυτή και όχι σε κάποιο μέλος μεμονωμένα.

7. Απαγορεύεται ρητά η διανομή κερδών ή τόκων στα μέλη, τόσο κατά τη λειτουργία, όσο και μετά τη διάλυση της Ένωσης, παρά μόνο επιστροφή της εισφοράς τους σε όσα έχουν αυτό το δικαίωμα και εφόσον είναι αποδεδειγμένα και οικονομικά εφικτό.

8. Η Ένωση ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και οφειλές της. Τα μέλη δεν ευθύνονται για χρέη, ή άλλες υποχρεώσεις της που δημιουργήθηκαν ενδοσυμβατικά, ή εξωσυμβατικά προς τρίτους, πέραν της εισφοράς τους που κατατέθηκε και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της.

9. Η εταιρική περιουσία δεν είναι υπέγγυα για την ικανοποίηση τυχόν ατομικών δανειστών των μελών.

10. Τα μέλη των συμμετεχόντων φορέων, οι κληρονόμοι τους ή οι εκπροσωπούντες αυτούς,  δεν δύνανται, ούτε δικαιούνται να λάβουν οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, το οποίο προκύπτει, είτε από παροχές τρίτων προς την Ένωση, είτε από εταιρικές δραστηριότητες, είτε από οποιοδήποτε άλλο λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά της Ένωσης και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Η διάλυση της Ένωσης.

γ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας της Ένωσης.

δ) Η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Ένωσης.

ε) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία αποδεδειγμένα έβλαψαν τα συμφέροντα της Ένωσης ή έδρασαν παραβιάζοντας τη νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών.

στ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή εξαιρετικών καταστάσεων.

ζ) Η έγκριση συμμετοχής της Ένωσης σε Κοινοπραξίες και η αποχώρησή της από αυτές.

3. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν δια των εκπροσώπων τους οι οποίοι και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση με πάγια απόφαση της και μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει την καταβολή εφάπαξ οικονομικής αποζημίωσης για δαπάνες που αποδεδειγμένα διενεργήθηκαν αποκλειστικά για την ευόδωση των σκοπών της Ένωσης, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από κάθε εκλεγμένο όργανο διοίκησης και εκπροσώπησης της. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται, χρονικά, ανάλογα με την οικονομική διαθεσιμότητα της Ένωσης και μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 12ο Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά κατ’ έτος µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον επτά (7) ηµερών.

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ επτά (7) ηµερών, είτε µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριμένο θέµα προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 των µελών της Γ.Σ.

3. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/2) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

4. Η πρόσκληση για Γ.Σ αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η εκλογική διαδικασία και ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ή σε Ενώσεις και Δίκτυα ανώτερου βαθμού, διενεργείται από τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από μέλη της Γενικής Συνέλευσης, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την αποκλειστική ευθύνη κατάρτισης του ψηφοδελτίου κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, την αναπαραγωγή του, τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού. Οι υποψηφιότητες για οποιοδήποτε όργανο κατατίθενται σε αυτήν εγγράφως, τρεις (3) ημέρες πριν την διαδικασία εκλογής. Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν και κατά την ημέρα των εκλογών, μετά από σχετική πρόταση.

7. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν θέματα: α) εκλογής ή απαλλαγής από ευθύνη ή ανάκλησης πριν τη λήξη της θητείας τους μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στην Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και σε οργανώσεις ανώτερου βαθμού, β) προσωπικά ζητήματα, γ) όπου ο νόμος το απαιτεί. Η ψηφοφορία για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτεί ορισμό εφορευτικής επιτροπής, είναι φανερή και διενεργείται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χειρών, ποτέ δε δια βοής. Στις περιπτώσεις ψηφοφορίας επί προσωπικού ζητήματος δεν συμμετέχει το μέλος ή τα μέλη τα οποία αφορά το θέμα.

8. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος ανώτερου οργάνου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 13ο Απαρτία

ΑΡΘΡΟ 14ο Προσβολή Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στους νόμους 4430/2016 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό της Ένωσης, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 1/3 των µελών της Ένωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ηµερών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση, κατά την τακτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15ο Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβολίου

1. Τη διοίκηση της Ένωσης ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο από την Γενική Συνέλευση και ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που λαμβάνει κάθε υποψήφιος. Εκλέγονται κατά σειρά σταυρών προτίμησης πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα ή, κατ’ ελάχιστον, τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφιών διενεργείται κλήρωση.

2. Με ευθύνη του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου, τα εκλεγμένα τακτικά μέλη συνέρχονται εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή τους σε πρώτη συνεδρίαση όπου εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο (Διαχειριστή), τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα,

3. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου και κατά καιρούς ορισθέντων αντιπροσώπων της ένωσης είναι άμισθα.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις παρακάτω επιμέρους αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

5.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχειριστής προεδρεύει των συνεδριάσεών του, εκπροσωπεί την Ένωση και ενεργεί κάθε πράξη διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης αναγόμενη στον σκοπό και το αντικείμενο της. Ειδικότερα:

Α) Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, περιφερειακής ή δημοτικής αρχής, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, νομικού ή φυσικού προσώπου.

Β) Υπογράφει και δεσμεύει την Ένωση έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του υπό την επωνυμία και σφραγίδα της.

Γ) Προωθεί, εκτελεί και ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό.

Δ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και επιμελείται της αποστολής προσκλήσεων προς τις Γενικές Συνελεύσεις.

Ε) Εκθέτει την κατάσταση της Ένωσης και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Στ) Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

Ζ) Εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει και δεσμεύει την Ένωση μόνο δια της υπογραφής του, κάτω από την επωνυμία ή σφραγίδα της σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές της με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζών, Ταμείων, κ.λ.π.

Η) Δημιουργεί και διαχειρίζεται, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Ένωσης, εταιρικούς λογαριασμούς έντυπα και ηλεκτρονικά (e-banking), αποσύρει και εισπράττει χρήματα της Ένωσης, υπογράφει κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, εκδίδει, εξοφλεί, αποδέχεται και οπισθογραφεί σε διαταγή τρίτων τραπεζικές επιταγές.

Θ) Αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Ένωσης ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Ι) Συντάσσει τον Ισολογισμό ή την Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τον ετήσιο οικονομικό – διαχειριστικό απολογισμό και προϋπολογισμό, οι οποίοι εισάγονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.

5.2 Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα, όταν αυτός για οιονδήποτε λόγο κωλύεται ή απουσιάζει, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και καθήκον του ανατεθεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για:

Α) Τη τήρηση και αρχειοθέτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, στα οποία περιέχονται οι διατυπωμένες απόψεις των μελών υπογεγραμμένες απ’ όλους.

Β) Τη τήρηση και ενημέρωση των διοικητικών βιβλίων της Ένωσης.

Γ)     Την αρχειοθέτηση κάθε εισερχόμενου και εξερχόμενου εγγράφου.

Δ) Τη σύνταξη κάθε εσωτερικού ή προς τρίτους έγγραφο και την συν-υπογραφή του μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.4 Οι αρμοδιότητες του Προέδρου μπορεί σε περιπτώσεις κωλύματος να υπηρετηθούν από τον Αντιπρόεδρο μετά από γραπτή απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης

ΑΡΘΡΟ 16ο Εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη της Ένωσης, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 17ο Αναπλήρωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Tα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης (φυσικά πρόσωπα) εκλέγονται με την ιδιότητά των ως εκπροσώπων συγκεκριμένων φορέων τους οποίους και εκπροσωπούν. Εάν κάποιο εκλεγέν στο Δ.Σ φυσικό πρόσωπο παύσει να συμπεριλαμβάνεται στα μέλη του φορέα τον οποίο εκπροσωπεί, ο φορέας το αντικαθιστά με τον διορισμό ενός νέου εκπροσώπου στην θέση του στο Δ.Σ.

2. Η αποχώρηση εκπροσωπούμενου στο Δ.Σ φορέα από την Ένωση, επιφέρει και την αποχώρηση και του εκπροσώπου του από την θέση, την οποία καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ.

3. Επί αποχωρήσεως μέλους από το Δ.Σ για οποιοδήποτε λόγο, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται αναπληρωματικά μέλη για την αντικατάστασή του και ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα από τον αριθμό ο οποίος προβλέπεται στο καταστατικό,  συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για την εκλογή αναπληρωματικών μελών ή την ανάδειξη νέου Δ.Σ.  

4. Στην εκλογή για ανάδειξη νέων αναπληρωματικών μελών  δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι μη εκπροσωπούμενοι στο Δ.Σ φορείς, και την θέση καταλαμβάνει ο πρώτος σε αριθμό ψήφων.

5. Τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ, αποφασίζουν για τα καθήκοντα που θα αναλάβει το νεοεκλεγέν, με αυτήν την διαδικασία, αναπληρωματικό μέλος.

6. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Ένωσης, την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις, και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε, ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους της Ένωσης.

4. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.

ΑΡΘΡΟ 19ο Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) µίνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/2 των µελών του, αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτομα. Η σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρό του με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου από τον Γενικό Γραμματέα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος του ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/2 των μελών του.

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο Απαρτία-Λήψη Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται πάνω από το 1/2 των µελών του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, υπερτερεί η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα ευθύνης, που το αφορούν άμεσα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προσβάλλονται από τα 1/3 των µελών της Ένωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ηµερών από την ανακοίνωσή τους, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση, κατά την τακτική διαδικασία.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του Ν. 1667/1986.

ΑΡΘΡΟ 21ο Εποπτικό Συμβούλιο

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη και κατ’ ελάχιστον, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφιών διενεργείται κλήρωση.

2. Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

3. Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα και υποχρέωση να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου της Ένωσης και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων που την αφορούν.

4. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο, για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, την ανάπτυξη της Ένωσης και εισηγείται προγράμματα εκπαίδευσης των υπηρεσιακών και αιρετών στελεχών του Ε.Σ.

5. Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωσή τους και το υποχρεώνει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 22ο Διαχειριστική Χρήση

1. Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Ένωσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

3. Η έγκριση του ισολογισμού κάθε εταιρικής χρήσεως, όταν λήγει, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 23ο Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Ένωσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

3. Η έγκριση του ισολογισμού κάθε εταιρικής χρήσεως, όταν λήγει, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 24ο Βιβλία της Ένωσης

1. Η Ένωση θα τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο θα καταχωρούνται τα μέλη με χρονολογική σειρά καθώς και ο αριθμός πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αποφασίστηκε η εγγραφή ή τυχόν διαγραφή του και ο προσδιορισμός (αποχώρηση ή διαγραφή).

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλα τα παραπάνω βιβλία φυλλομετρούνται, σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄ ΔΙΑΛΥΣΗ -ΑΝΑΒΙΩΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο Διάλυση – Αναβίωση της Ένωσης

1. Η Ένωση διαλύεται:

α) Αν τα μέλη της μειωθούν κάτω των δέκα (10)

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των μελών.

γ) κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

δ) σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 1667/1986,

ε) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του καταστατικού της, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση   η παράταση της διάρκειάς του.

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

ζ)Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Η Ένωση αναβιώνει :

α) Αν η Ένωση λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Ένωση δεν λύθηκε ποτέ.

β) Αν η Ένωση λύθηκε επειδή τα µέλη του μειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις (3) µήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων µελών από τη γενική συνέλευση.

γ) Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 1/3 του συνόλου των µελών της Ένωσης, αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του ελαχίστου ορίου.

δ) Η αναβίωση δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη διάθεσης του απομένοντος ενεργητικού.

ΑΡΘΡΟ 26ο Εκκαθάριση της Ένωσης

. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Ένωσης ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση.

2. Αν δεν αποφασίσει αλλιώς η Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Εποπτικό Συμβούλιο,  ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από αυτήν.

3.Η Ένωση λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση του, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση.

4. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία, και εξοφλούνται τα χρέη.

5. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης.

6. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό μπορεί να διατίθεται σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις, που στον σκοπό τους περιλαμβάνεται, η Ένταξη Ατόμων Κοινωνικά Αποκλεισμένων και ΑΜΕΑ, ώστε να ενισχυθεί η Δράση τους, ή εναλλακτικά σε τριτοβάθμιο φορέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

7. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.

8. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ηµερών από την ανακοίνωσή τους, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση, κατά την τακτική διαδικασία.

9. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ανακοινώνεται στα μέλη.

10. Αν η Ένωση κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο Συγχώνευση με άλλες Ενώσεις

Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των 2/3 των μελών της Γ.Σ., να συγχωνευθεί με άλλες ανάλογες, όποτε κριθεί αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 28ο Σφραγίδα – Σήμα

Η Ένωση θα χρησιμοποιεί σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία περιμετρικά θα αναγράφεται το κείμενο : ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο, ενώ στο κεντρικό της τμήμα θα αναγράφεται ο τίτλος «ΔΥΝΑΜΙΚΗ» και η χρονολογία 2018.

ΑΡΘΡΟ 29ο