Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ – Δελτίο Τύπου

Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ 

Δελτίο Τύπου

Οι «Νέοι Ορίζοντες» με ιδιαίτερη χαρά και τιμή προσθέτουν στο πελατολόγιο τους αναλαμβάνοντας από τον Μάιο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του ίδιουέτους, τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2011 με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας, που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων, τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.

Ένας ακόμη επιφανής φορέας εκπαίδευσης έρχεται να επικυρώσει την προσπάθεια και τον αγώνα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων να επανενταχθούν στην κοινωνία του σήμερα, κόντρα στις αντιξοότητες των καιρών, παρέχοντας ευκαιρία εργασίας σε ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη εξισώνοντας με αυτό τον τρόπο την κοινωνική ανισότητα.