Με βοήθεια και προστασία των μελών της, με παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης καισυμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring, coaching), καθώς και τεχνικής / νομικής βοήθειας σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  Περισσότερα